"Zakon BS3" - izbris štirih ulic v naselju

Občinska inšpekcija se pod vodstvom mag. Andreja Orača še naprej dela slepo, gluho in glupo, zato je zaradi neukrepanja glede kršitev podjetja SPL d.d. podana nova tožba. Odločitev občinskega inšpektorata, ki stoji na absurdnem stališču, da za občinske ceste v BS 3 ne veljajo občinski odloki in Zakon o cestah, je namreč župan MOL ponovno potrdil, zato se iskanje pravice nadaljuje na Upravnem sodišču.

Odkar so na občinskih cestah v BS 3 postavljene protizakonite zapornice, to je od konca leta 2010 naprej, občina teh cest ne vzdržuje in ne pluži več. To pomeni, da so ulice v naselju BS 3 že šest let izbrisane. Izbris ulic v naselju BS 3 je zakuhala skupinica stanovalcev iz izmišljenega "KO BS3", ki je z ljubljanskim županom sklenila svojevrsten kavbojski dogovor. Namesto občinskih odlokov in Zakona o cestah se v naselju BS 3 izvaja nekakšen "Zakon BS3" - ki ga tvorijo pogodba in zasebna pravila podjetja SPL d.d. Ta pogodba je seveda v celoti protizakonita in pravno sploh nikoli ni pričela veljati ... Tako je župan lažnim predstavnikom naselja in proslulemu upravniku stanovanj prepustil v upravljanje cestni promet na štirih občinskih cestah, Mestna uprava MOL pa občinskih odlokov na teh cestah posihmal ne izvaja več.

Pogruntavščina z "Zakonom BS3" predstavlja primer SISTEMATIČNEGA NEREŠEVANJA PROBLEMA PARKIRANJA v stanovanjskih soseskah, kar je vsekakor eden večjih problemov v Mestni občini Ljubljana. Zoran Janković kot ljubljanski župan takšno pot nereševanja problema parkiranja celo PRIPOROČA tudi drugim ljubljanskim naseljem.

Postavlja se vprašanje, zakaj Mestna uprava MOL toliko svojega truda vlaga v izbris določenih občinskih ulic, ne pa v izvajanje občinskih odlokov, ki jih je sprejel Mestni svet MOL. Ljubljanski župan je z izbrisom ulic v posamezni ljubljanski soseski ubil dve muhi na en mah, seveda obe na protizakonit način: po izbrisu ulic se občini dlje časa ne bo potrebno ukvarjati s problemom parkiranja v tej soseski, hkrati pa občina odhodke za urejanje javnega dobra občanom naloži dvakrat - ker občinske ceste stanovalci vzdržujejo sami, hkrati pa isti stanovalci plačujejo občini višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (višje je zaradi dodatnih točk iz naslova kratke razdalje od stanovanja do občinske ceste). Občina sicer za urejanje občinskih cest prejema sredstva iz državnega proračuna (to določa 14. člen Zakona o financiranju občin).

Na novo sodbo Upravnega sodišča bo žal potrebno še dolgo čakati. Ker pa občinski inšpektorat kot prvostopenjski organ ni spoštoval napotila iz sodbe Upravnega sodišča v tej zadevi, ima Upravno sodišče v novem upravnem sporu nalogo, da na podlagi 65. člena ZUS-1 o zahtevku vlagateljev sámo meritorno odloči.

Problematiko inšpekcijskih postopkov glede protizakonitih zapornic podrobneje opisujemo v rubriki Zapornice: inšpekcije.