gdpr

Video snemanje na zapornicah ostaja nesankcionirano

Tako je po letu dni mirovanja odločilo Upravno sodišče v sodbi št. I U 1782/2018-76. Informacijski pooblaščenec mora o zahtevi treh vlagateljev ponovno odločiti v upravnem postopku.

Dejstvo, da je Upravno sodišče potrebovalo leto dni za odločitev v zadevi, ki se po zakonu vodi nujno in prednostno, je sramota za to sodišče. Stranke z interesom so Upravno sodišče kar trikrat pozvale, naj že odloči o tožbi SPL d.d. proti Informacijskemu pooblaščencu, pri sodnici poročevalki je morala posredovati celo predsednica sodišča. Zavlačevanje z odločitvijo je bilo edino v interesu tožeče stranke, saj je Upravno sodišče izdalo njej ugodno začasno odredbo. V začasni odredbi je Upravno sodišče v nasprotju z zakonom omogočilo tožeči stranki, da z izvajanjem video snemanja še naprej množično krši ustavno varovane človekove pravice. Člani senata, ki so odločili o tožbi, argumentov strank z interesom sploh niso presojali. Odgovor strank z interesom so le mimogrede odpravili v 7. točki obrazložitve sodbe, s kratko navedbo, da stranke z interesom sodišču predlagajo, naj tožbo zavrne kot neutemeljeno.

V nadaljevanju prispevka pogledamo glavne elemente sodbe Upravnega sodišča št. I U 1782/2018-76 (točke 11 do 17 obrazložitve sodbe).

Zapornice v BS 3 so v navzkrižju z več zakoni

Po treh letih in pol od pričetka postopka po 32. členu ZVOP-1 pri Informacijskem pooblaščencu se približuje odločitev Upravnega sodišča o tožbi podjetja SPL. To podjetje protizakonito upravlja s sistemom zapornic in video nadzorom v BS 3. Z odločitvijo Upravnega sodišča bi morala postati pravnomočna odločba Informacijskega pooblaščenca o prepovedi proizakonitega video nadzora.

Spodaj objavljamo odgovor treh strank z interesom na prepucavanje tožeče stranke in njene prepucatorske odvetnišle družbe, za kar vse bodo člani ilegalnega »KO BS3« stroške tega podjetja ponovno brez podlage v pogodbi o upravljanju prevalili na protizakonit fiduciarni račun skupnega sklada. V ta sklad so stanovalci naselja prisiljeni vplačevati za uporabo protizakonitega sistema zapornic, zato da lahko dostopajo do svojih parkirišč v zasebni solasti.

Zapornice v BS 3 najbolj koristijo kriminalcem

Informacijski pooblaščenec je avgusta 2018 naposled končal upravni postopek po 32. členu ZVOP-1 in izdal odločbo, s katero je kršitelju varstva osebnih podatkov, to je podjetju SPL d.d., prepovedal video nadzor nad zapornicami v BS 3. Kršitelj je proti odločbi sprožil upravni spor, upravno sodišče pa je, brez da bi oškodovancem dalo možnost ugovora, izdalo sklep o začasni odredbi. Rok za pritožbo na Vrhovno sodišče v sklepu je bil pičlih 3 dni (z besedo: tri dni). Z začasno odredbo je izvajanje odločbe Informacijskega pooblaščenca preloženo do zaključka upravnega spora.

Odločbo Informacijskega pooblaščenca objavljamo v priloženi datoteki, na koncu tega obvestila pa prilagamo še odgovor strank z interesom na tožbo podjetja SPL d.d. S tožbo želijo množični kršitelji varstva osebnih podatkov v naselju BS 3 oziroma člani ilegalnega "Koordinacijskega odbora BS3" predvsem podaljšati nezakonito uporabo videonadzornega sistema.