ip

Video snemanje na zapornicah ostaja nesankcionirano

Tako je po letu dni mirovanja odločilo Upravno sodišče v sodbi št. I U 1782/2018-76. Informacijski pooblaščenec mora o zahtevi treh vlagateljev ponovno odločiti v upravnem postopku.

Dejstvo, da je Upravno sodišče potrebovalo leto dni za odločitev v zadevi, ki se po zakonu vodi nujno in prednostno, je sramota za to sodišče. Stranke z interesom so Upravno sodišče kar trikrat pozvale, naj že odloči o tožbi SPL d.d. proti Informacijskemu pooblaščencu, pri sodnici poročevalki je morala posredovati celo predsednica sodišča. Zavlačevanje z odločitvijo je bilo edino v interesu tožeče stranke, saj je Upravno sodišče izdalo njej ugodno začasno odredbo. V začasni odredbi je Upravno sodišče v nasprotju z zakonom omogočilo tožeči stranki, da z izvajanjem video snemanja še naprej množično krši ustavno varovane človekove pravice. Člani senata, ki so odločili o tožbi, argumentov strank z interesom sploh niso presojali. Odgovor strank z interesom so le mimogrede odpravili v 7. točki obrazložitve sodbe, s kratko navedbo, da stranke z interesom sodišču predlagajo, naj tožbo zavrne kot neutemeljeno.

V nadaljevanju prispevka pogledamo glavne elemente sodbe Upravnega sodišča št. I U 1782/2018-76 (točke 11 do 17 obrazložitve sodbe).

Zapornice v BS 3 so v navzkrižju z več zakoni

Po treh letih in pol od pričetka postopka po 32. členu ZVOP-1 pri Informacijskem pooblaščencu se približuje odločitev Upravnega sodišča o tožbi podjetja SPL. To podjetje protizakonito upravlja s sistemom zapornic in video nadzorom v BS 3. Z odločitvijo Upravnega sodišča bi morala postati pravnomočna odločba Informacijskega pooblaščenca o prepovedi proizakonitega video nadzora.

Spodaj objavljamo odgovor treh strank z interesom na prepucavanje tožeče stranke in njene prepucatorske odvetnišle družbe, za kar vse bodo člani ilegalnega »KO BS3« stroške tega podjetja ponovno brez podlage v pogodbi o upravljanju prevalili na protizakonit fiduciarni račun skupnega sklada. V ta sklad so stanovalci naselja prisiljeni vplačevati za uporabo protizakonitega sistema zapornic, zato da lahko dostopajo do svojih parkirišč v zasebni solasti.

Upravno sodišče in procesna napaka v odločbi IP

Upravno sodišče se sedem mesecev, ko je "prednostno obravnavalo tožbo SPL", praktično nič ni ukvarjalo z argumenti tožbe, ampak so se sodniki odločili, da je Informacijski pooblaščenec zagrešil procesno napako in mora zato postopek na prvi stopnji ponoviti. Zakon namreč upravnemu organu nalaga (154.

Informacijski pooblaščenec bo moral ponovno odločiti

Upravno sodišče je po dvajsetih mesecih odločanja (in skoraj dveh mesecih pisanja sodbe) v sodbi I U 1168/2015-26 Informacijskemu pooblaščencu ukazalo, da ponovno odloči o zahtevi vlagatelja za vstop v inšpekcijski postopek, ki se vodi zaradi kršenja varstva osebnih podatkov, ker SPL d.d. protizakonito upravlja z občinskimi cestami v naselju BS 3.