Pravno obvestilo

Komentarji na portalu, za katere urednik presodi, da so neprimerni oziroma predstavljajo smetenje in k posameznemu zapisu ne dodajajo vrednosti, bodo odstranjeni brez obrazložitve.

Društvo ne odgovarja za posledice uporabniku ali komu tretjemu, ki nastanejo v primeru, če pri svojem ravnanju uporabi informacije s portala društva. Informacije so na voljo brez kakršnihkoli jamstev, pogojev ali poroštev glede njihove točnosti.

Informacije na portalu društva lahko vsebujejo mnenja ali priporočila tretjih oseb, ki ne odražajo nujno mnenja društva oziroma njegove zavezanosti ali spodbujanja k določenemu ravnanju. Uporabljene spletne povezave v informacijah ne pomenijo nujno odobravanja vsebin na drugih spletiščih.