O društvu

Društvo za pravice občanov v BS 3 je nastalo na pobudo stanovalcev naselja BS3, ki so ugotovili, da je bil sistem zapornic na štirih občinskih cestah v BS3 (na Puhovi ulici, Trebinjski ulici, Maroltovi ulici in Reboljevi ulici) s strani Mestne občine Ljubljane protizakonito naročen ter s strani JP LPT d.o.o. leta 2011 protizakonito zgrajen in aktiviran, leta 2014 pa za novega upravnika sistema zapornic protizakonito izbrano podjetje SPL d.d., ki je sistem zapornic ponovno protizakonito aktiviralo. Prav tako je JP LPT d.o.o. protizakonito predal v upravljanje podjetju SPL d.d. video nadzorni sistem na občinskih cestah v BS3.

Z dejanji Mestne občine Ljubljana, nekaterih podjetij in oseb ter molkom nadzornih organov so bile uporabnikom občinskih cest v BS3 kršene temeljne človekove pravice svobode gibanja, zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Spričo samovolje mestne oblasti, nekaterih podjetij in protizakonito oklicanih predstavnikov etažnih lastnikov v primeru BS3 postavljajo člani društva s tem statutom temelje za organizirano delovanje, tako da bo opozarjalo in se borilo proti samovolji upravnikov nepremičnin, vključno z upravljavci javnih cest, preučevalo možnosti legalnega upora proti nezakonitemu delovanju oblasti in upravnikov ter podpiralo legitimne aktivnosti s ciljem, da se vzpostavi zakonito stanje.

Osnovni podatki o društvu
Programske usmeritve
Statut
Pristopna izjava
Donacije