Nova množična kraja denarja v BS 3

Obvestilo stanovalcem BS 3 in članom nadzornih odborov

Danes zvečer, 12. aprila 2017 ob 18.30, se v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, na Vojkovi cesti 1, pripravlja nova množična kraja stanovalcev BS 3, v organizaciji podjetja SPL d.d. in članov takoimenovanega »KO BS3«. Za svoje umazane cilje se bodo z lažmi, grožnjami in manipulacijami trudili pridobiti podporo drugih predstavnikov nadzornih odborov večstanovanjskih stavb v BS 3.

Člani takoimenovanega »KO BS 3« so se pod vodstvom svojega »nepredsednika« odločili, da bodo letos vsakemu uporabniku kartic A oziroma B za uporabo protizakonitih zapornic v BS 3 ukradli dodatnih 15 EUR. Podjetje SPL d.d. je sicer predlagalo, da bi letos uporabnikom zapornic ukradli malo manj, in sicer vsakemu po 10 EUR, saj se je od preteklih množičnih kraj v »Sklad zapornice BS3« natekla že dveletna rezerva denarja. Tudi leta 2016 je podjetje SPL d.d. predlagalo, da bi skupaj s »KO BS3« kradlo manj: vsakemu uporabniku kartic A oziroma B so želeli v SPL d.d. lani ukrasti 25 EUR, a pajdaši v takoimenovanem »KO BS3« so pod vodstvom svoje takratne predsednice prepričali predsednike nadzornih odborov, da je nujno vsakemu uporabniku kartic A oziroma B ukrasti vsaj 35 EUR. Glede na uspeh dosedanjih množičnih kraj in kršitev človekovih pravic v skupni organizaciji podjetja SPL d.d. in takoimenovanega »KO BS3« vse kaže na to, da bo podoben manever »KO BS3« uspel tudi letos.

Ne glede na skupno odločenost podjetja SPL d.d. in »KO BS3« želimo v Društvu BS 3 obvestiti stanovalce, in seveda tudi predstavnike nadzornih odborov, da je letno poročilo SPL d.d. glede upravljanja z zapornicami v BS 3 napolnjeno z napačnimi podatki in zavajajočimi navedbami. To sporno poročilo SPL d.d. pa bo služilo kot podlaga za drevišnje odločanje o novi množični kraji stanovalcev BS 3.

V poročilu SPL d.d. v oči najbolj bijejo naslednje manipulacije:
- Na račun stanovalcev se izvajajo nepotrebne nadgradnje sistema zapornic, čeprav zapornice niso v lasti stanovalcev. Za naročanje in plačevanje nadgradenj sistema ni nobene podlage v pogodbi SPL d.d. o upravljanju sistema zapornic.
- Na račun stanovalcev se plačuje storitve Odvetniški pisarni Platovšek d.o.o. za pisanje kazenskih ovadb, ki so jih pri njej naročili trije posamezniki iz »KO BS3«, te svoje stroške pa kasneje naložili v plačilo »Skladu zapornice BS3«. Za prenos obveznosti treh posameznikov iz "KO BS3" na "Sklad zapornice BS3", za plačilo storitev pisanja kazenskih ovadb in plačevanja sodnih taks iz tega naslova, ni nobene podlage v pogodbi SPL d.d. o upravljanju sistema zapornic.
- Podjetje SPL d.d. na račun stanovalcev plačuje storitve Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji za spodbijanje odločbe Informacijskega pooblaščenca, ki je ugotovil, da je video nadzor na območju zapornic in v upravljanju SPL d.d. protizakonit in pomeni množično kršitev človekovih pravic. Za prenos obveznosti z SPL d.d. na "Sklad zapornice BS3" ni nobene podlage v pogodbi SPL d.d. o upravljanju sistema zapornic.

V preglednici poročila SPL d.d. so glede postopkov pri inšpekcijskih organih po naših podatkih napačne naslednje navedbe:
- Vrstice »IP 0711-2/2015«, »Upravni spor št. I U 1538/2015« in »Tožba zoper odločbo tožene stranke št. 0711-2/2015/55 z dne 28.10.2016« (v vseh treh vrsticah preglednice gre za isti postopek na prvi stopnji): postopek pri Informacijskem pooblaščencu proti podjetju SPL d.d. je zaključen, a podjetje SPL d.d. je proti dokončni odločbi Informacijskega pooblaščenca vložilo tožbo na Upravnem sodišču.
- Vrstica »Upravni spor I U 1768/2015«: prvostopenjski organ je junija 2016 po sodbi Upravnega sodišča izdal sklep, s katerim je tožniku ugodil in mu priznal udeležbo v postopku. Sodni postopek je zaključen.
- Vrstica »Platovšek I K 1989/2016«: zadeva s kazensko ovadbo in zasebnim pregonom, ki so ga trije člani »KO BS3« kot posamezniki v svojem imenu naročili pri odvetnici Platovšek, je pravnomočno zaključena s sodbo na Višjem sodišču v Ljubljani dne 8.11.2016, s katero se potrdi, da opisano dejanje ni kaznivo dejanje.
- Vrstica »Platovšek »V K 1665/2016«: v zadevi s kazensko ovadbo in zasebnim pregonom, ki so ga trije člani »KO BS3« kot posamezniki v svojem imenu naročili pri odvetnici Platovšek, je Okrajno sodišče 28.11.2016 odločilo enako kot v zgornji zadevi, z isto utemeljitvijo, da opisano dejanje ni kaznivo dejanje.
- Vrstica »Platovšek II K 27/2016«: kazensko ovadbo, ki so jo trije člani »KO BS3« kot posamezniki v svojem imenu naročili pri odvetnici Platovšek, je Okrožno državno tožilstvo že leta 2015 zavrglo z isto utemeljitvijo kot v zgornjih dveh zadevah, da opisano dejanje ni kaznivo dejanje.

Iz zgornjega je razvidno, da želi SPL d.d. v poročilu za leto 2016 zavesti predstavnike nadzornih odborov, kot da na sodiščih poteka množica sporov in da imajo podjetje SPL d.d. in člani »KO BS3« v teh sporih kaj možnosti zmage. Resničnost pa je popolnoma nasprotna. Na Upravnem sodišču je nekaj tožb glede sistema zapornic v BS 3 že pravnomočno zaključenih, a v nobeni od njih SPL d.d. ni zmagal.

Podobno kot v primeru SPL d.d. velja večkrat opozoriti na zavajanje s strani "KO BS3", kajti člani »KO BS3« s pomočjo odvetnice Platovšek niso zmagali v nobenem zasebnem pregonu, ki so ga pričeli po vložitvi kazenskih ovadb. Vsi stroški treh članov »KO BS3« v zvezi s kazenskimi ovadbami in zasebnimi pregoni, za kar so svoje izdatke s pomočjo FNO, ZNO in SPL d.d. že leta 2015 prevalili na »Sklad zapornice BS3«, so nastali zato, ker so zasebniki iz "KO BS3" v postopkih izgubili. Če bi zmagali, bi jim sodišče stroške odvetnice in sodnih taks povrnilo. A ker so izgubili, so člani "KO BS3" svoje stroške prenesli na vse uporabnike sistema zapornic BS 3.

Ponovimo dejstva iz zadnjih dveh odstavkov: SPL d.d. in člani »KO BS3« v sodnih postopkih niso zmagali v nobeni zadevi in na nobeni stopnji, stroške za vnaprej izgubljene tožbe pa so prevalili na »Sklad zapornice BS3«. Če bi v katerem od postopkov zmagali, ti stroški za stanovalce ne bi nastali.

Povejmo še, zakaj SPL d.d. in člani »KO BS3« v zgoraj naštetih sodnih postopkih ne morejo zmagati – niti na civilnem sodišču niti na upravnem sodišču. Razlog poznajo tako v SPL d.d. kot tudi v »KO BS3«, saj so jim ga povedali že tudi na Mestni občini Ljubljana: upravljanje SPL d.d. z zapornicami v BS 3 je popolnoma protizakonito, povzroča množično kršenje človekovih pravic in množično krajo denarja stanovalcev. Posledično zgoraj omenjeni druščini zelo ustreza, da se postopki na slovenskih sodiščih čim dlje vlečejo. In prav to je očitno pravi namen navidez nesmiselnih pritožb SPL d.d. in članov "KO BS3" na višjem in na upravnem sodišču (v prihodnje verjetno tudi na Vrhovnem sodišču): da bi se protizakonito upravljanje z zapornicami v BS 3 čim dlje nadaljevalo in da bi lahko ta druščina še kakšno leto več kradla denar stanovalcev BS 3.

V podjetju SPL d.d. in v »KO BS3« uporabnikom sistema zapornic v BS 3 lažejo predvsem glede dveh temeljnih dejstev, zaradi katerih SPL d.d. ne more zakonito upravljati z zapornicami na javnih cestah v BS 3. Ti dve dejstvi sta:
1. Sistem zapornic v BS 3 ni last stanovalcev oziroma uporabnikov magnetnih kartic. Pravljica o lastništvu sistema zapornic je plod domišljije članov »KO BS3« ter koristoljubja v podjetjih JP LPT d.o.o. in SPL d.d.
2. Pogodba SPL d.d. o upravljanju s sistemom zapornic v BS 3 je nična, kar pomeni, da nikoli ni pričela veljati. V bistvu gre samo za predlog pogodbe, ki pa je v celoti protizakonita in celo ne izpolnjuje niti lastnega pogoja za veljavnost, saj podpisniki niso lastniki zapornic.

Povzemimo naše sporočilo v zgornjem obvestilu: Predstavniki nadzornih odborov večstanovanjskih stavb v naselju BS 3 bodo drevi odločali o tem, ali se podjetju SPL d.d. in »KO BS3« omogoči nova množična kraja stanovalcev BS 3 in nadaljevano množično kršenje človekovih pravic. Odločali bodo na podlagi zavajajočega in neresnic polnega poročila SPL d.d. ter na podlagi manipulacij in groženj s strani članov »KO BS3«.

Komentarji

Prejeli smo rezultate glasovanja o predlogu SPL in KO za nadaljevanje velike kraje stanovalcev v naselju BS 3.

Za nadaljevanje velike kraje so glasovali vsi prisotni na sestanku 12. aprila 2017, glas v potrditev kraje so oddali še nekateri odsotni. Tukaj je seznam predstavnikov nadzornih odborov, ki AKTIVNO PODPIRAJO krajo stanovalcev BS 3 in množično kršenje človekovih pravic:

Puhova 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16,
Trebinjska 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Maroltova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Reboljeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15,
Vojkova 71, 73, 77, 85, 87, 91.

Predstavniki ostalih nadzornih odborov NISO PODPRLI nadaljevanja velike kraje in množičnega kršenja človekovih pravic, in sicer so se glasovanja vzdržali:

Puhova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
Trebinjska 1, 3, 9,
Maroltova 1, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
Reboljeva 10, 12, 14, 16,

Čestitamo vsem, ki nasprotujejo protizakonitemu upravljanju SPL d.d. z občinskimi cestami v naselju BS 3 in nevestnemu delovanju članov samovoljnega "KO BS3"! Z uporom proti tej protizakoniti združbi, ki s pomočjo mestnih oblasti v naselju BS 3 že več let povzroča oškodovanje celotnega naselja, prispevamo k skupnemu boju za naše človekove pravice.